Volgens Fotografen Federatie is:

 

Straatfotografie iedere vorm van fotografie, die het dagelijks leven in de (semi)publieke ruimte vastlegt en waarin een - al dan niet realistisch - beeld wordt gegeven van de maatschappij.

 

Bij het werk van de straatfotograaf zijn altijd twee grondrechten aan de orde:

enerzijds het recht op vrije nieuwsgaring (informatievrijheid)

en

anderzijds het recht op privacy van de personen die worden gefotografeerd. De afweging van die twee is altijd afhankelijk van de omstandigheden. 

 

Het maken van de foto is iets anders dan het publiceren ervan. Grofweg kan worden gezegd dat bij het maken van de foto de informatievrijheid zwaar zal wegen, terwijl bij het publiceren van de foto het recht op privacy en de portretrechten een belangrijker rol kunnen spelen.